Nectar Art Projects

The Right to the City

Exhibition Stedelijk Museum Bureau Amsterdam April - June 2013

for English scroll down

Click here for SMBA’s newsletter including specific information about the art works. 

The Right to the City bracht werk van zeven kunstenaars uit Latijns-Amerika samen dat ingaat op het leven in de stad en het gebruik van de stedelijke ruimte. Deelnemende kunstenaars waren Oscar Pabón (1984, VE), Abraham Cruzvillegas (1968, MX), Jonathas de Andrade (1982, BR), Laercio Redondo (1967, BR), Wilfredo Prieto (1978, CU), Leticia el Halli Obeid (1975, AR), Alfredo Márquez (1963, PE).

Met hun werk affilieerden de kunstenaars zich met gemarginaliseerde stedelingen in respectievelijk Buenos Aires, Mexico-Stad, Santa Cruz de la Sierra, Brasilia, Recife en Lima. Vanuit dat vertrekpunt thematiseerden zij onder andere de verhouding tussen centrum en periferie, kraken en zelfbouw, de vormgeving van de stad, de teloorgang van inheemse culturen en het gebruik en de ervaring van de openbare ruimte.

The Right to the City, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam
The Right to the City
Oscar Pabón, Salta Charcos, 2010 courtesy Cisneros Colección
Oscar Pabón, Salta Charcos, 2010 courtesy Cisneros Colección
Abraham Cruzvillegas, Autorettrato ciego ovolactovegetariano pero transgénico, 2010
Abraham Cruzvillegas, Autorettrato ciego ovolactovegetariano pero transgénico, 2010
Wilfredo Prieto, Mies van der Rohe’s house with a music session by El Micha, 2012
Leticia el Halli Obeid, Dictados, 2009
Leticia el Halli Obeid, Dictados, 2009
Jonathas de Andrade, The Uprising, 2012-2013
Jonathas de Andrade, The Uprising, 2012-2013
Laercio Redondo, Lembrança de Brasilia, 2012
Laercio Redondo, Lembrança de Brasilia, 2012
Alfredo Márquez, Katatay, 2003-2013
Alfredo Márquez, Katatay, 2003-2013
Alfredo Márquez, Katatay, 2003-2013

De tentoonstelling ging uit van het idee dat de ruimtelijke en sociale opbouw van een stad is bepaald door (historische) machtsverhoudingen maar probeerde – op een overigens overheersend luchtige wijze – te belichten hoe er aan die gevestigde machtsverhoudingen en bijbehorende regelgeving kan worden getornd.

The Right to the City schaarde zich in een lange reeks van tentoonstellingen over ‘de stad’ en ‘de stedelijke ervaring’. Met werken van kunstenaars uit Argentinië, Brazilië, Cuba, Mexico, Peru en Venezuela ging deze tentoonstelling expliciet over de stedelijkheid in Latijns-Amerika, de meest geürbaniseerde regio ter wereld, waar tachtig procent van de bevolking in een stad woont. De exponentiële groei van veel steden in Latijns-Amerika in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft een tot op de dag van vandaag voortdurende spanning tussen officiële en officieuze stedenbouw tot gevolg.

 

Mede daardoor heeft het principe van ‘le droit à la ville’ uit 1968 van de Franse filosoof en socioloog Henri Lefebvre (1901-1991), waaraan de titel van de tentoonstelling is ontleend, veel invloed in Latijns-Amerika gekregen. De kern ervan bestaat uit het basisrecht op toegang tot ruimte en participatie in het stedelijk leven. Lefebvre wilde de historische onbalans die was ontstaan door de kapitalistische toe-eigening van de urbane ruimte opheffen en propageerde het recht om de stad voor algemeen gebruik af te dwingen door mobilisatie van beneden af. Tegenwoordig wordt dit concept ook wel in bredere zin begrepen. Sociaalgeograaf David Harvey betoogt in het artikel The right to the city uit 2008 bijvoorbeeld dat het ‘recht op de stad’ veel meer behelst dan toegang tot de stad en een volwaardige deelname aan het stedelijke leven alleen. Het omvat, zo stelt hij, ook het recht om jezelf te veranderen door de stad te veranderen.

 

The Right to the City verbond zulke principes met het werk van de zeven kunstenaars om zowel de huidige situatie in Latijns-Amerikaanse steden te belichten, als om voorbeelden te geven van de verschillende manieren waarop een alternatief gebruik van de stad het leven voor de stedeling kan verbeteren. De in de tentoonstelling opgenomen kunstwerken waren stuk voor stuk unieke, vaak onverwachte, en soms speelse invullingen van ‘het recht op de stad’. Ze getuigden van het vermogen van het individu om de stad op kleinschalig niveau naar eigen hand te zetten en, al is het maar op symbolische wijze, een cultuuromslag te bewerkstelligen.

 

The Right to the City brought together work by seven artists from Latin America who each in their own way examine life in the city and the use of urban space. Participating artists were: Oscar Pabón (1984, VE), Abraham Cruzvillegas (1968, MX), Jonathas de Andrade (1982, BR), Laercio Redondo (1967, BR), Wilfredo Prieto (1978, CU), Leticia el Halli Obeid (1975, AR), Alfredo Márquez (1963, PE).

In their work they affiliated themselves with the marginalized city dwellers of Buenos Aires, Mexico City, Santa Cruz de la Sierra, Brasilia, Recife and Lima, respectively. With that alliance as their point of departure, they dealt with themes including the relation between the centre and periphery, squatting and self-construction, the design of the city, the loss of indigenous cultures, and the use and experience of public space.

The starting point for the exhibition was the idea that the spatial and social structures of a city are defined by historic (and contemporary) power relationships, but it sought, in an otherwise overwhelmingly light-hearted way, to illuminate how these power relations and the laws and regulations which flow from them can be subverted.

 

The Right to the City joined a long series of exhibitions on ‘the city’ and ‘the urban experience’. With works by artists from Argentina, Brazil, Cuba, Mexico, Peru and Venezuela, this exhibition dealt explicitly with the urban reality of Latin America, the most urbanized region in the world, where eighty percent of the population live in a city. The exponential growth of many cities in Latin America during the second half of the twentieth century led to tensions between official and unofficial urban development which remain a constant in the region down to this day. It is in part as a reflection of this that the concept of ‘le droit à la ville’ enunciated in 1968 by the French philosopher and sociologist Henri Lefebvre (1901-1991) – and from which the title of this exhibition is derived – has become highly influential in Latin America. The core of the concept is the basic right to access to space and to participate in urban life. Lefebvre sought to undo the historic imbalance which had been created by the capitalist appropriation of urban space, and proposed wresting back a right to the city for general use by bottom-up mobilization.

 

Presently this concept is also understood in a broader sense. For instance, the social geographer David Harvey argues in the 2008 article The right to the city that the ‘right to the city’ encompasses much more than just access to the city and full participation in urban life. It also includes, he suggests, the right to change yourself by changing the city.

The Right to the City connected principles of this sort with the work of the seven artists both to illuminate the present situation in Latin American cities, and to provide examples of different ways in which an alternative use of the city
 could improve the lives of city dwellers. Each and every one of the artworks included in the exhibition was a unique, often unexpected, and sometimes playful contribution to what ‘the right to the city’ can mean. They bore witness to the capacity of individuals to mould the city for themselves on a small scale and, if only in a symbolic manner, to effect a cultural revolution.